Očitovanje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Očitovanje je podnijela Udruga Roda, članica Zdravstvenog opservatorija uz podršku ostalih članova i članica mreže.

Administrativni problemi s postojećim zakonom

Smatramo da je vrlo problematično što se nije išlo u donošenje novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, već u izmjene staroga. Iako naš zakon omogućava roditeljima velike mogućnosti korištenja mjera, toliko je puta mijenjan i nadograđivan da ga je teško tumačiti i roditeljima i službenim osobama, odnosno, svojim nedorečenostima često ostavlja roditelje bez prava.

Sustav dopusta uređen je na kompliciran način te je Zakon teško čitati, pa je time roditeljima teško znati koja su njihova prava. Štoviše, teško ga razumiju i službenici u ispostavama HZZO-a, pa roditeljima daju različita tumačenja. Primjerice, mnoge zaposlene trudnice ne znaju da imaju pravo na slobodan dan za pregled u trudnoći. Nadalje, službenici HZZO-a različito tumače odredbe vezane uz uključivanje honorarnih poslova (ugovora o djelu i autorskih ugovora) u izračun prosjeka plaće za određivanje visine rodiljne naknade prvih šest mjeseci dopusta, pa se tako roditeljima često odredi manja naknada. Također, različito se tumači i prijenos prava na roditeljski dopust s jednog na drugog roditelja te se očevi nerijetko zakidaju u ostvarivanju svog prava na roditeljski dopust.

Roditelji koji koriste dopust ili pravo rada s polovicom punog radnog vremena do 8. godine radi skrbi o djetetu s težim smetnjama u razvoju

Smatramo da bi trebalo izjednačiti iznos naknade za roditelje koji koriste ovo pravo s iznosom naknade za roditeljski dopust.

Ovoj skupini djece često nisu dostupne niti redovne predškolske odgojno-obrazovne institucije pa roditelji zapravo nemaju mogućnosti na drugi način pomiriti svoje poslovne i roditeljske obaveze. Stoga je ovo pravo od iznimne važnosti za skrb o djeci s teškoćama u razvoju jer pomiruje potrebu djeteta za povećanim angažmanom roditelja, ostavljajući roditelju ujedno prostor za povratak u svijet rada (kad koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena).

U posebno nepovoljnom položaju su očevi blizanaca u odnosu na očeve troje i više djece u istoj situaciji – nije predviđena mogućnost da primjerice otac koristi roditeljski dopust za jednog od blizanaca dok majka koristi dopust radi njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju. Otac s troje ili više djece bi u identičnoj situaciji mogao koristiti roditeljski dopust.

Pitanje prebivališta, odnosno državljanstva

Hrvatska je u definiranju uvjeta pristupa dopustima i naknadama vrlo striktna u odnosu na zemlje Europske unije s razvijenim sustavima roditeljskih dopusta, koje u pravilu imaju znatno fleksibilnije uvjete. Tako je za ostvarivanje prava na rodiljnu/roditeljsku poštedu od rada potrebno ostvariti uvjet neprekidnog prebivališta ili stalnog boravka u RH u neprekidnom trajanju od tri godine, a za rodiljnu/roditeljsku brigu o djetetu od pet godina.

Ovime se pravo na rodiljne i roditeljske potpore uskraćuje jednoj od najranjivih kategorija – roditeljima pod međunarodnom zaštitom (azil i supsidijarna zaštita). Nužno ih je dodati kao zasebnu kategoriju osoba koje imaju pravo na rodiljne i roditeljske potpore.

Jednoroditeljske obitelji i roditelji u životnom partnerstvu

Dok su druge zemlje Europske unije, poput Slovenije, omogućile pravo prijenosa roditeljskog dopusta u određenim situacijama na treću osobu, poput bake ili djeda, hrvatski zakon ne predviđa nikakvu vrstu prijenosa odnosno kombiniranja. Takva mjera bi bila vrlo korisna primjerice za roditelja koji je adolescent u obrazovanju koji bi mogao/la jedan dio roditeljskog dopusta prenijeti na treću osobu i na taj bi se način omogućilo da roditelji dovrše svoje obrazovanje, ili pak za jednoroditeljske obitelji koji se nose s dodatnim izazovima u usklađivanju obiteljskih obaveza i plaćenog rada. Takva bi odredba omogućila i jednakopravan pristup rodiljnim/roditeljskim dopustima i osobama koje žive u životnom partnerstvu.

Povećanje naknada za roditelje s troje i više djece, te roditelje blizanaca i trojki

Pozdravljamo povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada, no smatramo da bi se naknade trebale povećati za sve kategorije roditelja, pa tako i onih koji koriste dopust za treće i svako naredno dijete, za roditelje blizanaca i trojki, a osobito za roditelje koji koriste pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života.

Nepovoljan izračun mirovine

Kod izračuna mirovine, korisnici rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta kažnjeni su zbog toga što su im doprinosi za mirovinu uplaćeni na manji iznos dohotka. Korištenje bolovanja radi čuvanja trudnoće također smanjuje rodiljnu/roditeljsku naknadu te umanjuje iznos za izračun buduće mirovine.

Najviše su zakinuti roditelji koji zbog rođenja blizanaca, trećeg ili svakog narednog djeteta koriste trogodišnji roditeljski dopust.

Prije mirovinske reforme 2000. godine to nije bio slučaj, jer se do tada za izračun mirovine uzimalo deset najpovoljnijih godina staža, dok se sada u izračun uzima čitavi staž što uključuje i vrijeme na rodiljnom i roditeljskom dopustu. S obzirom na to da je naknada za vrijeme prvih šest mjeseci djetetova života (rodiljni dopust) delimitirana i roditelj prima iznos pune plaće, taj dio nije problematičan, već je problematičan dopust nakon što dijete navrši šest mjeseci života.

Ako uzmemo u obzir da žene najčešće koriste taj dopust i da žene u prosjeku primaju nižu plaću za isti posao od muškaraca, očito je da je ovo pitanje rodne ravnopravnosti koje se treba kvalitetnije i dugoročnije riješiti.

Roditelji koje ne ispunjavaju uvjete radnog staža neposredno prije korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

U nekim situacijama roditelji imaju po nekoliko godina radnog staža, no u periodu neposredno prije korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta ne ispunjavaju uvjet neprekinutih 12 mjeseci staža odnosno 18 mjeseci staža s prekidima u dvije godine prije korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta. Roditelji poput „stalnih sezonaca” u turizmu ili roditelji koji rade na ugovorima na određeno vrijeme teško mogu prikupiti taj staž. Pravilo bi trebalo biti fleksibilnije i zahtijevati manje stroge uvjete glede potrebnog staža za ostvarivanje prava na rodiljne/roditeljske naknade.

Nadalje, trudnice kojima se prekida ugovor o radu kad kažu poslodavcu da su trudne, vode se nakon toga kao nezaposlene osobe i primaju naknadu za nezaposlene osobe, što je nelogično s obzirom na činjenicu da su najčešće do samog korištenja rodiljnog dopusta bile u radnom odnosu.

Novozaposlene majke

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ne predviđa mogućnost da se nezaposlena majka zaposli za vrijeme rodiljnog dopusta i da otac nastavi koristiti rodiljni/roditeljski dopust. U slučaju roditeljskog dopusta oba roditelja moraju biti u istom radno-pravnom odnosu, što znači da zaposleni otac ne može koristiti roditeljski dopust ako se majka djeteta novozaposli za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta.

Članak 25

Predlažemo da se predloženi članak izmjeni tako da svi trenutni korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora mogu iste koristiti prema odredbama novog zakona. Naime, prethodne izmjene ovog zakona obuhvaćale su i postojeće korisnike te isključenje istih u ovoj izmjeni je diskriminacija, pogotovo obzirom na to da je Vlada čekala zadnji rok da izmjeni zakon (prema EU direktivi).