Integracija skrbi

Integrirana skrb kao set mjera i modela u organizaciji, pružanju skrbi, kliničkom radu, administraciji, koji za cilj imaju poboljšati kvalitetu skrbi i života, povećati zadovoljstvo pacijenata i efikasnost zdravstvenog sustava odgovor je na fragmentaciju. Integracija dugotrajne skrbi je kontinuirani razvoj procesa skrbi kroz rad sa svim dionicima u sklopu kojeg se razvijaju održivi stručni i organizacijski modeli skrbi za kompleksne pacijente.

 • Istraživački problem

  Medicinsko-tehnološki napredak postavio je nove izazove pred zdravstvene sustave. Jedan od njih je pružanje skrbi, koje vodi do lošijih zdravstvenih ishoda i povećanja troškova.

  Usmjerenost zdravstvenog sustava na akutnu, epizodnu medicinsku skrb sve manje zadovoljava rastuće potrebe sve većeg broja kroničnih, terminalnih i starijih pacijenata koji zahtijevaju dugotrajnu skrb.

 • Cilj istraživanja

  Prepoznati pokazatelje integracije dugotrajne skrbi u Hrvatskoj na modelima palijativne i pedijatrijske skrbi, primarno organizacijske modele i procese ostvarivanja skrbi, te analizirati usklađenost provedbe dugotrajne skrbi s potrebama korisnika i mogućnostima zdravstvenog sustava.

  • Palijativna skrb: Analizirajući ulogu medicinske sestre kao koordinatora palijativne skrbi i volontera u palijativnoj skrbi prepoznati pokazatelje integracije dugotrajne skrbi u Republici Hrvatskoj
  • Pedijatrijska skrb: Utvrditi odrednice važne za uspostavu i dugotrajnu održivost koordinacije, integracije i kontinuiteta skrbi za djecu s kompleksnim potrebama

 • Rezultati istraživanja

  Position and Role of Volunteers in Integrated Care

  Vočanec, D., Lončarek, K., Banadinović, M., Sović, S., & Džakula, A. (2022). A Qualitative Study on the Position and Role of Volunteers in Integrated Care-An Example of Palliative Care in Croatia. International journal of environmental research and public health, 19(13), 8203. https://doi.org/10.3390/ijerph19138203
  Pročitaj dokument

  Nurse coordinator as a facilitator of integration processes – palliative care

  Vočanec, D., Lončarek, K., Sović, S., Džakula, A. (2022). Nurse coordinator of care as a facilitator of integration processes in palliative care. Journal of Clinical Nursing, 00, 1-13. https://doi.org/10.1111/jocn.16435
  Pročitaj dokument

  Djeca s kompleksnim potrebama u Republici Hrvatskoj

  Lukačević Lovrenčić, I., Banadinović, M., Mujkić, A. & Džakula, A. (2022). Djeca s kompleksnim potrebama u Republici Hrvatskoj – okolnosti i mogućnosti za unaprjeđenje skrbi. Medix (Zagreb), 155, 54-58.
  Pročitaj dokument

Razvoj neformalne skrbi

 • Istraživački problem

  Dok potrebe za razvojem neformalne skrbi i osnaživanja neformalnih njegovatelja rastu, do sada još nije razvijeno nikakvo sustavno rješenje ovog problema te neformalna skrb ostaje gotovo u potpunosti neregulirana.

 • Cilj istraživanja

  Utvrditi barijere te identificirati mogućnosti i prilike za razvoj neformalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Ovim istraživanjem utvrdit će se na koji način organizacija sustava zdravstvene zaštite te stavovi dionika utječu na razvoj neformalne skrbi u Hrvatskoj, koji su to problemi u postojećem stanju, ali i mogućnosti njenog razvoja.

 • Rezultati istraživanja

  Neformalni njegovatelji su prepoznati kao pružatelji skrbi unutar sustava socijalne skrbi, ali njihova uloga nije usklađena između sustava zdravstva i socijalne skrbi.

  Usluge za neformalne njegovatelje nedostatne su i rascjepkane, a podrška se uglavnom osigurava kroz neformalnu mrežu dionika u kojoj najveću ulogu imaju nevladine organizacije.

  Istraživanje je pokazalo da iako postoje određena prava i usluge za neformalne njegovatelje, proces njihovog ostvarivanja nije dovoljno jasan i izvediv u praksi. U sustavu nedostaje jasno definirana uloga njegovatelja i odnos prema pružateljima profesionalne skrbi.

  Ključ za poboljšanje dugotrajne skrbi je povezivanje usluga u zajednici, formalnih i neformalnih, s procesom pružanja skrbi.